top of page
  • אלכס גנשפט

ניתוח שונות קצב לב HRV, פירוש התוצאות

עודכן: 23 ביוני 2023

תוכן עניינים

  1. הקדמה למאמר

  2. המידע החשוב בניתוח שונות קצב לב HRV

  3. ריתמוגרמה (Rythmogram, גרף הקצב)

  4. הפרעות (Artifacts)

  5. היסטוגרמה (Histogram, גרף עמודות)

  6. סקטרוגרמה ( scatterogram, גרף פיזור)

  7. שונות קצב לב ירודה

  8. דוגמאות גרפים של ניתוח שונות קצב לב

  9. סיכום למטפלים מתלבטים

הקדמה למאמר

להשתמש בניתוח שונות קצב לב HRV ולהצליח

המאמר חובר במטרה לעזור למטפלים להשתמש במערכות אבחון הבנויות על סמך שיטה לניתוח שונות קצב לב HRV. המאמר מבוסס על ספר המיועד לרופאים בשם "קרדיוגרפיה מעשית" שיצא לאור ב - 2005 ברוסיה. לא היה בכוונתי לתרגם את הספר או/ו להביא תיאור לכל המדדים רפואיים השייכים לנושא. אני השתמשתי רק בחלקים שלפי דעתי הם שימושיים למטפלים. לפעמים במאמר מופיעה התייחסות שלי לנקודה מסוימת הקשורה לשימוש בניתוח שונות קצב לב.


המידע החשוב בניתוח שונות קצב לב HRV

המידע החשוב בניתוח שונות קצב לב HRV

תוכנות לניתוח שונות קצב לב הנמכרות באתר מציגות קודם כל 3 גרפים והם:

1. רמת האנרגיה בגוף. שיטת ניתוח שונות קצב לב מאפשרת חישוב מדויק אך יחסי של האנרגיה. המדד הזה חשוב ביותר. הוא מצביע האם למטופל יש מספיק כוח לשינויים נדרשים. אם המדד הזה נמוך סביר להניח שריפוי בעזרת צמחים יהיה לא יעיל. יש קודם כל לחזק את המטופל. החישוב לוקח בחשבון מין וגיל של הנבדק.

2. סטרס אינדקס - מדד המצביע על הימצאותו של סטרס. צריך לזכור שסטרס יכול להיות לא רק עצבי אלא גם למשל מטבולי. צריך לבדוק ולקבוע איזו סוג או סוגים יש לנבדק ולטפל בהתאם. מניסיוני בדרך כלל מופיע יותר מסוג אחד.

שונות קצב לב תקינה מביא לב תקין

3. דיאגרמה (תרשים) של פילוג התדרים נמוכים מאוד VLF, נמוכים LF וגבוהים HF, כאשר:

א) גלי VLF שייכים לוויסות נוירוהומורלי (מערכת עצבים מרכזית). הימצאותם עודפת אומרת על מחסור במשאבים פריפריים ויכולת ירודה של מערכות הגוף לוויסות עצמי.

ב) גלי LF משתייכים למערכת עצבים עצמאית (סימפטטית ופראסמפטטית). בנורמה ביחד עוצמתם צריכה להיות מעל 50% ביחס לעוצמת ספקטרום כולל (להיות יותר עוצמתי מספקטרום גלי VLF). מצב כזה מסמן שמשאבים במערכות ואיברים מספיקים לוויסות עצמי.

ניתוח שונות קצב לב עם אות חשמלי

ג) גלי HF שייכים למערכת פראסמפטטית. בנורמה עוצמת הספקטרום של הגלים צריך להיות 50% ויותר מעוצמת הספקטרום של גלי LF. עודף בעוצמת הגלים של HF מסמן תפקיד מוביל בוויסות הגוף של מערכת פראסמפטטית, מחסור - תפקיד מוביל של מערכת סימפטטית.

צריך להפנים דבר חשוב ביותר. בשלושה הנתונים המתוארים נמצא מידע על יכולות הגוף וצורת הוויסות שלו. תמיד צריך להתייחס ולקחת בחשבון המדדים האלו. הם אלו שקובעים אסטרטגיה של הטיפול.


ריתמוגרמה (Rhythmogram, גרף הקצב) בניתוח שונות קצב לב

ריתמוגרמה בניתוח שונות קצב לב

שיטות לניתוח שונות קצב לב הן סטטיסטיות. מפה מופיע שימוש רחב בגרפים שונים. המדד העיקרי בניתוח שונות קצב לב הוא השתנות של מרווחי RR (משך גל הדופק). הגרף שמופיע פה בנוי מעמודות. גובה של עמודה מבטא משך של כל גל דופק שנמדד. הגרף שייך לבן אדם עם שונות קצב לב תקינה.


הפרעות (Artifacts) בניתוח שונות קצב לב

הפרעות בניתוח שונות קצב לב

הפרעות (Artifacts) המופיעות בגרפים משפיעות על ניתוח שונות קצב לב. יש לסלק אותם לפני גיבוש התוצאות. התוכנות מאפשרות את הפעולה. תופעת Artifacts יכולה להופיע במקרים הבאים:

א)הפרעות קצב לב. במקרה כזה אפשר לנסות להרגיע את הנבדק, לבדוק האם כבל של החיישן לא שוכב על בטן הנבדק ולהזיזו.

ב) מגע לקוי בין אלקטרודה ליד. במקרה כזה יש לחדש ג'ל מגע,

ג) הפרעות סביבתיות. במקרה כזה יש לנטרל את המקור (חשמלי או/ו מגנטי).היסטוגרמה ((Histogram, גרף עמודות) של ניתוח שונות קצב לב

היסטוגרמה של ניתוח שונות קצב לב

הגרף שמופיע בפסקה הזאת הוא היסטוגרמה (Histogram, גרף עמודות). היסטוגרמה מראה ההתפלגות מרווחי RR (משך גלי הדופק). זאת אומרת, כל עמודה של היסטוגרמה מראה מספר מרווחי RR זהים במשך המדידה. היסטוגרמה של בן אדם במצב בריא אמורה להיות קרובה לסימטרית ולכלול 5 עמודות לפחות. פרוש סטיית הגרף לכיוונים (הקווים האנכיים מופיעים בפלט התוכנה):

1 - טכיקרדיה,

2 - עלייה מתונה בקצב הלב,

3 - דופק תקין,

4 - ירידה מתונה בקצב הלב,

5 - ברדיקרדיה.


סקטרוגרמה של ניתוח שונות קצב לב

סקטרוגרמה

( scatterogram, גרף פיזור של ניתוח קצב לב)


סקטרוגרמה (Scatterogram, פיזור של עורך קצב לב) היא סוג גרף שלישי הנמצא בשימוש בשיטת ניתוח שונות קצב לב HRV. הוא יעל במיוחד באבחון הפרעות קצב לב. סקטרוגרמה בנויה כמו קטם סביב קו נטוי ב - '45. צריך להתייחס לאורכו, רוחבו ואחידות. תוכנות מראות את גודלו רצוי ע"י קו בצורת אליפסה. לפעמים בגרף מופיע יותר מאזור הנקודות אחד של ריכוז הנקודות. זה בפרוש מסמן בעיה בריאותית.שונות קצב לב ירודה

שונות קצב לב נוקשה

בפרק הזה בתמונות יופיעו ביחד כל 3 גרפים של ניתוח שונות קצב לב המוזכרים.

שונות קצב לב ירודה מתחלקת לשני מצבים: יציב (stable heart rate) ונוקשה (rigid rhythm). קצב נוקשה שמתקשר עם דופק מעל 80 פעימות לדקה הוא תמיד אות הזהרה. זה משתלב עם ניסיון אישי שלי. מטופל עם תוצאות של שונות קצב לב כאלו מומלץ לשלוח לרופא מומחה באופן דחוף. לפי הספר שאני נשען עליו בחיבור המאמר קצב לב נוקשה נקשר לסיכון מוות פתאומי כתוצאה מפרפור החדרים.

שונות קצב לב יציב

בספר מוזכר מחקר שמראה שאצל חולים עם קצב לב נוקשה התמותה הייתה 50%. קצב לב נוקשה לא בהכרח מצביע על בעיה לבבית. לפעמים הוא מופיע עקב בעיות בכיס המרה, החמרה של כיבי קיבה, עומס פסיכולוגי ופיזי של עובדי משמרות. עם זאת שונות קצב לב ירודה בדרך כלל מופיעה כאשר ויש הפרעות בוויסות מצד מערכת עצבים עצמאית או מינון יתר של חוסמי בטא. ניתוח שונות קצב לב נחשב כשיטה רפואית להתאמת מינון של חוסמי בטא למניעת תופעה של קצב לב נוקשה.


דוגמאות גרפים של ניתוח שונות קצב לב

הפרת הלכים בניתוח של שונות קצב לב
הפרה של הולכת דחפים מצומת הסינוס לפרוזדורים


פרפור פרוזדורים בניתוח שונות קצב לבפרפור פרוזדורים

אני לא מצרף פה גרפים נוספים של מצבים לקויים. צריך להפנים שלב הוא האבר החשוב ויש להתייחס לכל מקרה של סטייה מרף השייך לתפקוד לב תקין.

סיכום למטפלים המתלבטים


בניתוח שונות קצב לב יש הרבה תשובות לשאלות שונות

ראשית, עולה השאלה בשביל מה למטפל להכיר כל המידע הזה השייך לאבחון רפואי? האם מטפלים מנצלים מידע המתקבל בניתוח שונות קצב לב? אבל זה לגמרי דומה לשימוש בבדיקות רפואיות. האם היום מטפל שהוא מייעץ יכול לא לנצל אותם? אומרים ששולט במידע כבר כמעט שולט במצב. פלט של כל התוכנות לניתוח שונות קצב לב מציג הרבה מידע שלא ניתן להשיג בשום דרך אחרת. למשל חישוב של רמת האנרגיה בגוף, רמת התפקוד של מערכת עצבים עצמאית ומרכזית וחלוקה ביניהן . הרי זה המידע החשוב. זה מידע שמאפשר לנקוט בגישה הוליסטית. לא ניתן לרפא בלי שימוש במידע הזה. אחרת ריפוי הופך להיות מקוטע ומרוסק כמו ברפואה רשמית.

ניתוח שונות קצב לב חיוני בשביל להתקדם במקצוע המטפל

השאלה השנייה, האם כל המידע שמוצגת בניתוח שונות קצב לב צריך להשתמש? כמובן שלא, רק מידע נדרש. בשביל לטפל בפרט בבעיות הקשורות ללב צריך לדעת במדויק מה היא הבעיה ומה היא חומרתה. הרי זה ברור. ניתוח שונות קצב לב לא מציג אבחנה אבל מאפשר לזהות סוג הבעיה והחשוב ביותר סכנת מוות מידית. אין מערכות נגישות למעט ניתוח שונות קצב לב עם יכולת כזאת.

מפה ניתוח שונות קצב לב היא שיטת אבחון מאוד חשובה ונגישה למטפלים. היום אין תחליף לגישה זאת. בנוסף לפונקציות השייכות לניתוח שונות קצב לב כל יצרן המערכת מצרף אפשרויות אבחון ויכולות נוספות. כדאי להכיר אותם. תנצלו את המערכות ותצליחו.המאמר קשור אך ורק לניתוח שונות קצב לב. כל שיטות האבחון המופיעות באתר ניתן להכיר באופן מרוכז בדף בית.1,294 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page